Encyclical of His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey on 50th Anniversary of the Civil Rights March in Selma, Alabama (Greek)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ
Ἡ 50ῆ Ἐπέτειος τῆς πορείας ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
στήν πόλη Selma τῆς Alabama.

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τούς Ἐντιμωτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας, καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.

Ἀγαπητοί ἐν Κυρίω,

«Δόξα τῶ Ὑψίστω Θεῶ! Εἴθε αὐτή νά εἶναι ἡ άρχή τῆς νέας ἐποχῆς δι’ὅλους

τούς ἀνθρώπους, μία περίοδος στήν ὁποία ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, σχεδιάζει καί διευθύνει τήν ζωή μας». (Ἀείμνηστος Ἰάκωβος Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς, μετά τήν ὑπό τοῦ Προέδρου Lyndon B. Johnson ὑπογραφήν τοῦ Νόμου ὑπέρ τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ 1964)

Ἡ ὑποστήριξις  τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου πρός τόν Dr. Rev. Martin Luther King, Jr. Διά τήν κίνησιν ὑπέρ τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε στήν μεγαλειώδη πορείαν των ἀπό τό Brown Chapel ,τῆς Ἐπισκοπελιανῆς Ἐκκλησίας μέχρι τῶν Δικαστηρίων  τῆς  Σέλμα  Ἀλαμπάμα  στίς  15  Μαρτίου,  1965,  ἡ  ὁποία  καί  ἔφερε  πολύ πλησίον τούς Ἑλληνο-Αμερικανούς μέ τούς  ἈφρικοΑμερικανούς καί ἐδημιούργησε ἕνα ἰσχυρό δεσμό μεταξύ τῶν δύο Κοινοτήτων, ὁ ὁποῖος καί παραμένει μέχρι σήμερον. Ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκοπός μας ἐβάδισε μετά τοῦ φίλου του Μάρτιν Λουθερ Κίνγκ, διότι ὅπως εἶπε ἀπήντησε «στό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ στήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ποτέ δἐν δίστασε νά ἀγωνίζεται ὅταν ἦτο ἀνἀγκη, διά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα». Τό θερμό του ἐνδιαφέρον εἰς τήν κίνησιν διά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὡς πνευματικός ἡγέτης περισσοτέρων ἀπό τρία ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς τό Δυτικόν Ἠμισφαίριον, καί ἡ συμμετοχή του εἰς τήν Σέλμα, ὁμοῦ μετά ἄλλων συμπορευτῶν, βοήθησε εἰς τό νά φέρη τήν νομοθέτησιν τοῦ δικαιώματος τῆς ψήφου. Ἀγαπητοί μου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος μέ ὅλας τάς προσπαθείας του προώθησε τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες στήν θετική κατεύθυνση τῆς ἰσότητος.

Ὁ Δρ. Λούθερ Κίνγκ εἶπε εἰς τήν ὁμιλία του Ἔχω ἕνα ὄνειρο: «Ἔχομε ἔλθη  ἐπίσης εἰς  αὐτό  τό  ἱερό  σημεῖο  νά  ὑπενθυμήσωμε  στήν  Ἀμερική  τῆς  φοβερῆς  ἀνάγκης  τοῦ παρόντος. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νά σηκώσωμε τό Ἔθνος μας ἀπό τήν ὀλισθηρότητα τῆς φυλετικῆς ἀδικίας, πρός τήν στερεάν βάσην τῆς ἀδελφοσύνης. Τώρα εἶναι ὁ καιρός νά παράγωμε τήν δικαιοσύνη  ὡς πραγματικότητα γιά ὅλα τά τέκνα τοῦ Θεοῦ. Δέν μποροῦμε νά πηγαίνωμε πίσω. Ἄς μή μένωμε στήν κοιλάδα τῆς ἀπελπισίας, σᾶς δηλώνω σήμερα φίλοι μου, ἔχω ἕνα ὄνειρο. Ἔχω ἕνα ὄνειρο πού μία μέρα  κάθε κοιλάδα θά ἀνυψωθῆ καί κάθε  λόφος  καί  βουνό  θά  χαμηλώση,  τά  σκληρά  μέρη  θά  γίνουν  ἁπλά,  καί  κάθε ἀνώμαλος  τόπος  θά  γίνη  ὀμαλός,  καί  ἡ  δόξα  τοῦ  Κυρίου  θά  φανερωθῆ  καί  κάθε ἄνθρωπος θά ἴδη τήν σωτηρίαν τοῦ Θεοῦ. ( Ἠσα. 40: 4 -5) Ἀληθῶς ἡ προτεραιότης τῆς Ὀρθοδοξίας πρέπει νά δῆ καί νά ἀφαιρέση κάθε εἴδος διακρίσεως. Ἀληθῶς ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Κλῆρος ἔφεραν στό φῶς καί ἐκρίζωσαν ὄχι μόνον τά λάθη πού ὑπεβλήθησαν στήν Ἀφρικανο-Αμερινική Κοινότητα ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, πού διεκρίθησαν διά τήν ἐθνικότητα, τό γένος, καί τήν θρησκείαν τους. Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, πρέπει μέ σταθερότητα νά ὑπερασπίσωμε τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρεπείας καί ἀξίας. Κάθε ἄνθρωπος μπορεί νά φθάση στήν θέωση, ὅπως εἶπε ὁ Θεός:

«Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ ὁμοίωσιν»(Γεν 1:26) Τά φυσικά ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι σύμφυτα, Θεόσδοτα, σέ  κάθε ἄνθρωπο.  Κάθε προσβολή ἀνθρωπίνου δικιώματος εἶναι προσβολή τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ καί ἔχει συνέπειες. (Γεν 9:6).

Ἑπομένως ἀνοῖξτε τό στόμα σας στήν ἀφωνία, διά τά δικαιώματα ὅλων πού εἶναι ἄποροι. Ἀνοῖξτε τό στόμα σας καί κρίνετε δίκαια, ὑπερασπίσατε τά δικαιώματα τῶν πτωχῶν καί τῶν ἐνδεῶν. (Παροιμ. 31:8 -9 ) Δικαιώσατε τούς ἀδυνάτους καί τούς ὀρφανούς, ὑποστηρίξατε τά δικαιώματα τῶν λυπημένων καί τῶν πτωχῶν. (Ψαλ. 82:3)  Μάθετε νά κάνετε τό καλόν, ρύσασθε ἀδικούμενον, ζητήσατε τό δίκαιον (Ἠσαϊου 1:17) Δέν ὑπάρχουν πλέον Ἑβραῖοι καί Ἕλληνες, δοῦλοι καἰ ἐλεύθεροι, ἄρσεν καί θῆλυ, διότι  εἶσθε ἕνα ἀφοῦ ἑνωθήκατε  μέ  τόν   Χριστόν.  (Γαλ.  3:28)  ¨Ο   ἀληθινός  ἀνθρωπισμός  καί  τά   ἀληθῆ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀπεκαλύφθησαν καί ἐκπληρώθηκαν διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ προκήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεός δώρησε τά δικαιώματα καί τήν ἐλευθερία εἰς ἡμᾶς. Κρατοῦμε αὐτές τίς ἀλήθειες ὡς αὐτοφανείς ἀποδείξεις ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐδημιουργήθησαν ἴσοι καί ὅτι ἐπροικίσθησαν ὑπό τοῦ Θεοῦ μέ δικαιώματα ὅπως εἶναι ἡ Ζωή, ἡ Ἐλευθερία καί ἡ ἐπιδίωξις τῆς εὐτυχίας. Ἡ πορεία διά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα στή Σέλμα μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι τό κυβερνηκτικό σύστημα τῆς Ἀμερικῆς εἶναι βασισμένο ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν ὑπόθεσιν. Δέν ὑπάρχει κανένα  ἄλλο  ὀχύρωμα  διά  τήν  προστασίαν  τῶν  φυσικῶν  Ἀνθρωπίνων  Δικαιωμάτων ἐκτὀς ἀπό τήν Θεία ἔγκριση. Ἡ ἀφαίρεσις τοῦ Θεοῦ, ἀφαιρεῖ ὅλες τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας,δικαιώματος,ἐννοιῶν καί σκοποῦ. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί διακηρύτουν ὅτι εἶναι ἔργον Αὐτοῦ. Κάθε ἡμέρα βροντοφωνεῖ στήν ἑπόμενη ἡμέρα καί κάθε νύκτα ἀναγγέλει εἰς τήν ἄλλη νύκτα τήν γνώση τοῦ Θεοῦ. Οἱ λόγοι πού διαλαλοῦν οἱ οὐρανοί δέν εἶναι σιωπηλοί, ἀλλά ἀκούονται παντοῦ. (Ψαλμ. 19:1-3)

Αἰωνία ἡ μνήμη ὅλων ἐκείνων τῶν πιστῶν ὁραματιστῶν, ἡγετῶν ἡρώων καί ὑπερμάχων τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ὅπως ὁ Ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος καί ὁ Δρ. Λούθερ Κίνγκ.  Ὡς Μητροπολίτης σας καί πνευματικός σας Πατήρ διακηρύττω κατά τήν 50ήν Ἐπέτειον τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στήν πορεία τῆς Σέλμα ὅτι:

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χρισταινοί τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης, στέκονται στό πλευρό τῶν ἀδελφῶν μας πού ἀγωνίζονται διά τήν ἰσότητα, τήν ζωή, τήν ἐπιδίωξιν τῆς εὐτυχίας καί στό δικαίωμα νά ζοῦν ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι στό ἴδιο Ἔθνος, ὑπό τήν προστασία τοῦ Θεοῦ ἑνωμένοι μέ τήν ἐλευθερία καί τήν δικαιοσύνη δι ὅλους.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ